Les anomenades teràpies cognitives ( TC ) , dins dels tractaments psicològics considerats rigorosos i d’acceptació científica en la comunitat sanitària , constitueixen actualment l’enfocament terapèutic més utilitzat en el camp de la psicoteràpia .

En aquest sentit , la TC centra el seu camp d’acció en l’aplicació de tècniques concretes , a partir de l’estudi i comprensió dels processos i les estructures mentals , aplicant un model científic a aquest estudi , i centrant-se en l’àmbit de l’organització i significat de les experiències que les persones realitzem al llarg de la nostra vida .

Malgrat el desenvolupament experimentat per la TC durant els últims anys , la qual s’ha diversificat i diferenciat de manera significativa – teràpia cognitivoconductual , teràpia centrada en esquemes cognitius , teràpia cognitivosocial , teràpia constructivista – , una de les característiques fonamentals que comparteixen totes elles , és la de proporcionar a la persona una millor comprensió del funcionament del propi pensament i la seva relació amb les emocions i el comportament final .

Aquest plantejament no ignora la interrelació entre els processos biològics , conductuals , relacionals , afectius i cognitius , més aviat al contrari , considera que tots es veuen afectats a partir del processament dels elements propis de la cognició humana , com són els pensaments , les imatges i les creences , els quals doten de significat a la nostra experiència i són susceptibles de desadaptar a la persona i generar diferents trastorns psicològics .

Va ser el gran psicòleg clínic nord-americà Albert Ellis qui , fa ja diverses dècades , amb la seva Teràpia Racional Emotiva va establir les bases de la reestructuració cognitiva com a mètode terapèutic fonamental en la TC , a través del seu conegut model ABC . Explicat de forma molt resumida , en aquest model , A defineix l’esdeveniment negatiu que genera una conseqüència negativa C , però que no és en realitat la causa de la mateixa , sinó que l’autèntica causa són les creences , B ( beliefs , en anglès ) , que determinen la nostra interpretació del que ha passat , generant pensaments automàtics que cronifiquen patrons ABC- molt erronis i mòrbids . En conseqüència , es tractarà d’analitzar i aprofundir en aquestes creences , diferenciant entre irracionals i racionals i tractant de substituir les primeres per les segones .

Tot i que actualment aquest model ha anat ampliant i ha evolucionat en el seu plantejament i aplicació amb l’arribada de les teràpies cognitives de tercera generació i també amb el constructivisme , encara representa l’essència d’un enfocament terapèutic rigorós molt acceptat i utilitzat , que ha demostrat sobradament la seva eficàcia en milers de pacients amb trastorns psicològics molt diversos .

Tornant a l’actual enfocament en la TC , podem dir que el més rellevant i transcendent en la nostra organització cognitiva , sembla ser el significat que atribuïm a la nostra experiència i les creences que aquest ens genera , ja que és el que connecta els nostres pensaments amb les emocions que acabem experimentant i les conductes que realitzem en conseqüència , retroalimentant i teixint potents circuits dels quals pot ser difícil escapar. A partir d’aquí és quan podem aplicar les esmentades tècniques i procediments de reestructuració cognitiva , que en conjunt tenen com a objectiu que una persona aprengui a reorganitzar millor la forma de processar del seu pensament i conseqüentment la forma de sentir i d’actuar .

En aquest sentit i recordant Ellis , l’expressió clau són les Distorsions Cognitives , que consisteixen en patrons erronis de pensament – derivats de creences personals i de significats subjectius apresos prèviament – , que utilitzem en la nostra interpretació de la realitat , i que ens acaben generant pensaments automàtics , els quals al seu torn ens generen una elevada alteració emocional que acaba propiciant comportaments igualment alterats . D’aquesta manera es conforma un esquema cognitiu desad.aptatiu que sovint es cronifica i origina nombrosos trastorns psicològics .

Distorsions cognitives com el filtratge o abstracció selectiva , la sobregeneralització , la polarització , la interpretació del pensament , la personalització o la visió catastròfica , entre d’altres, generen múltiples interpretacions deformades en nosaltres , que sovint les prenem com certes i ens impedeixen jutjar racionalment les experiències de cada moment contribuint a mantenir nombroses creences irracionals que ens determinen les emocions i la conducta final

En definitiva doncs , podem intuir que els beneficis de la teràpia cognitiva no són una cosa menor per a qualsevol persona que vulgui o necessiti fer una revisió personal de “la seva manera de pensar” , sinó al contrari , representa tota una reeducació de les bases del propi pensament i , per tant, en la mesura que contribueix a un millor enteniment de nosaltres mateixos , ens ajuda a sentir-nos i a adaptar-nos millor al nostre entorn, millorant significativament el nostre equilibri emocional i per tant la nostra qualitat de vida.