Psicologia jurídica i forense

La Psicologia Jurídic-Forense es tracta d’atendre a tots aquells aspectes relacionats amb la conflictivitat, que apareixen en la interacció personal, i que per les seves característiques podrien derivar en un procés judicial, amb l’objectiu d’intentar treballar-los des del diàleg i la mediació.

T’ajudem

Oferim assessorament psicològic a lletrats i juristes sobre aquells aspectes relacionats amb la defensa que exerciten sobre el seu client, quan intervenen aspectes psicopatològics rellevants, que puguin alterar la imputabilitat de l’actor del procés, o bé sobre la idoneïtat d’exposar una defensa en base a l’existència de trastorns de qualsevol índole que, estant presents, influeixin en la decisió a prendre.

Àrees d’intervenció més habituals

Processos de separació i custòdia, derivats de la convivència familiar

Suport e informació destinada a protegir menors implicats en judicis

Valoració del dany psicològic en situacions de maltractament, delicte sexual, mobbing i altres manifestacions d'agressivitat

Informació sobre indicadors de psicopatologia de la personalitat, intel·ligència i processos de deteriorament mental

Intervenim en els següents àmbits de la psicologia forense

Informes pericials en l'àmbit de família

Valoracions de conveniència de guarda i custòdia monoparental i / o compartida, règim de visites, plans de parentalitat (valoració de la millor opció per als menors en cas de separació), revisió de mesures, informes d’acollida i d’adopció.

Informes pericials en l'àmbit civil

En els processos judicials referents al dret civil, al Gabinet Psicològic Romeu oferim la possibilitat de realitzar informes pericials basant-nos en els paràmetres i criteris de diversos constructes jurídics com ara la capacitat civil pel que fa a la presa de decisions. Els nostres serveis de psicologia forense i judicial es resumeixen en: Peritatge i certificació de danys assessorament a advocats i professionals juristes i la mediació en la resolució d’incidències.

Informes pericials en l'àmbit laboral

Al Gabinet Psicològic Romeu realitzem un procés d’avaluació específic de l’àmbit laboral en el qual valorem aspectes psicològics que puguin afectar negativament el dia dia del treballador. Algunes de les situacions més comunes i que li impedeixen dur a terme les seves funcions són els següents: Assetjament laboral (mobbing), incapacitació laboral, impugnació d’altes, assetjament moral etc..

Informes pericials en l'àmbit penal

Ens enfoquem a donar una resposta sobre qüestions referents a la investigació psicològica de delictes, en ordre de conèixer si l’investigat en qüestió pot ser imputat o tenia intencionalitat de cometre el delicte. De la mateixa manera estudiem els danys i seqüeles soferts per la víctima. Aquests són alguns dels exemples més comuns en l’àmbit penal: Violència cap als adults o menors, valoració d’imputabilitat i avaluació de l’estat mental dels implicats i testimonis, valoració d’intel·ligència, violència juvenil, violència domèstica i de gènere i processos de victimització.

Entrevista inicial

L’objectiu principal de l’entrevista inicial, és determinar si procedeix la realització d’un informe psicològic pericial. Per a això, es realitzarà una entrevista que s’iniciarà c l’exposició del cas per part del client i / o el seu advocat.

Entrevista clínica i administració de proves psicodiagnòstiques

Una vegada que el client accepta la nostra proposta, s’inicia el procés d’avaluació, mitjançant l’entrevista clínica i la realització de les proves psicològiques que s’hagin determinat com a necessàries per al cas.

Realització de lliurament i informe pericial

Després de la realització de les proves psicològiques, es procedirà a l’anàlisi de la informació, un cop recollida l’elaboració de l’informe pericial. L’informe pericial recull tota la informació obtinguda durant la fase d’entrevista clínica i conté el dictamen psicològic pericial.

Realització i lliurament de l’informe pericial

Després de la realització de les proves psicològiques, es procedirà a l’anàlisi de la informació, un cop recollida l’elaboració de l’informe pericial. L’informe pericial recull tota la informació obtinguda durant la fase d’entrevista clínica i conté el dictamen psicològic pericial.

Ratificació de l’informe psicològic pericial als jutjats

En els casos en què sigui necessari, els especialistes que han elaborat l’informe, es personaran al jutjat per a la ratificació d’aquest informe davant del jutge.

Contacta amb nosaltres!