El període vacacional laboral o acadèmic , tan necessari en tota persona amb una vida activa i productiva , comporta un canvi en les activitats i hàbits quotidians , que paral · lelament sol comportar una disminució de la pressió de l’entorn i , en conseqüència , una relaxació del nostre nivell d’activació .
Per tot això , per a la gran majoria de persones que poden gaudir d’unes merescudes vacances , és d’esperar que experimentin un curt període d’impàs entre la recent etapa vacacional i l’inici de les exigències pròpies de la vida laboral o acadèmica activa . Es tracta d’un breu període on poden notar una dificultat afegida entre les demandes de l’entorn i el nivell de resposta del moment , però que en cap cas altera la seva vida de manera significativa . És una etapa que podem anomenar de forma genèrica com a procés d’adaptació .
Aquesta etapa difereix en cada persona , en funció de variables tan diferents com el tipus d’activitat laboral o acadèmica , el nivell d’estrès habitual i la resistència al mateix , l’estat anímic del moment i també els trets de personalitat de cada un de nosaltres .
És important ressaltar que aquesta etapa no constitueix en absolut cap trastorn psicològic ni res semblant , sinó més aviat respon a la necessitat humana d’adaptar de manera progressiva a qualsevol canvi en l’entorn .
En aquest sentit , n’hi ha prou seguir uns pocs consells per aconseguir una reeixida adaptació a la volta de l’activitat productiva , com per exemple :
– No realitzar un període de vacances excessivament llarg ni esgotador .
– Mantenir cert horari vacacional no molt diferent de l’habitual .
– No allargar el període de vacances fins just abans d’iniciar l’activitat , sinó iniciar la rutina 2 o 3 dies abans de la incorporació , recuperant els ritmes de son i alimentació .
– Començar alguna activitat d’oci , compatible amb l’activitat laboral o acadèmica , per suavitzar el canvi de ritme .

Ara bé , dit això sí hem d’afirmar que , en ocasions , algunes persones experimenten símptomes de malestar durant els primers dies d’activitat laboral o acadèmica , que per la seva intensitat i durada superen que s’esperava en un mer procés d’adaptació . Ens referim a sensacions , tant psíquiques com físiques , com tristesa , fatiga persistent , irritabilitat , alteració del son i de la gana , falta d’interès per l’entorn , nerviosisme o apatia generalitzada .
En aquest sentit , quan aquests símptomes es mantenen més enllà d’uns pocs dies i afecten l’estat psicològic global de la persona i al seu rendiment laboral o acadèmic de forma significativa , podem parlar del comunament anomenat síndrome postvacacional.
No obstant això, les institucions científiques internacionals en salut mental i les associacions de psicopatologia i psiquiatria , no contemplen ni recullen en els seus criteris diagnòstics tal etiqueta clínica , sinó que els seus símptomes es consideren equivalents a un Trastorn Adaptatiu.

En aquest sentit , segons el manual de referència DSM – IV – TR , de l’Associació de Psiquiatria Americana, els criteris que defineixen un trastorn adaptatiu són els següents :
A. L’aparició de símptomes emocionals o comportamentals en resposta a un estressant identificable té lloc dins dels 3 mesos següents a la presència de l’estressant .

B. Aquests símptomes o comportaments s’expressen , clínicament la següent manera:

(1) malestar major de l’esperable en resposta al estressant
(2) deteriorament significatiu de l’activitat social o laboral ( o acadèmica )

C. L’alteració relacionada amb l’estrès no compleix els criteris per a un altre trastorn específic .

D. Els símptomes no responen a una reacció de dol.

E. Un cop ha cessat l’estressant ( o les seves conseqüències ) , els símptomes no persisteixen més de 6 mesos .

El curs pot ser:
Agut : si l’alteració dura menys de 6 mesos .

Crònic : si l’alteració dura 6 mesos o més .

Subtipus predominants :
Amb estat d’ànim depressiu . Quan hi ha símptomes com plor i desesperança

Amb ansietat . Quan hi ha símptomes com nerviosisme , preocupació o inquietud .

Mixt amb ansietat i estat d’ànim depressiu . Quan hi ha una combinació d’ansietat i depressió .

Amb trastorn del comportament . Quan hi ha una alteració del comportament , amb incompliment de les regles socials i drets aliens .

Amb alteració mixta de les emocions i el comportament . Quan hi ha tant símptomes emocionals ( ansietat i depressió ) com a trastorn del comportament .

No especificat . Quan hi ha reaccions desadaptatives , com inhibició laboral o queixes somàtiques , que no compleixen els subtipus anteriors .
Així doncs , podem observar que un autèntic síndrome postvacacional implica , més enllà d’un període progressiu d’adaptació laboral o acadèmic, una simptomatologia ansiodepresiva i comportamental que desadapta a la persona del seu entorn i que convé avaluar i tractar de forma adequada .
En aquest sentit , serà convenient , després d’una completa avaluació psicopatològica , la realització d’un procés de psicoteràpia , habitualment un programa de teràpia cognitiva breu , focalitzat en la comprensió del quadre clínic per part del pacient , en l’activació conductual , així com en el desenvolupament de tècniques d’afrontament -segons els símptomes predominants – , com la reestructuració cognitiva i l’augment de l’autocontrol emocional.