Dèficit d’atenció i hiperactivitat

Bored little boy in classroomSota el trastorn per dèficil d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH), s’agrupen un conjunt de disfuncions cognitives que donen lloc a un agregat de conductes que glovalment es caracteritzen per dificultats per mantenir l’atenció, hiperactivitat o excès de moviment i impulsivitat o dificultats en el control dels impulsos. És un trastorn de base neurobiològic, de l’inici de la infància, d’origen i desenvolupament maduratiu, provocat per una alteració bioquímica del cervell i que sovint té una base genètica.

Les manifestacions clíniques del TDAH són diverses i poden variar molt d’una persona a una altra, així com en una mateixa persona al llarg de la seva vida. A més a més, s’ha de tenir en compte que aquestes manifestacions han de ser inapropiades per l’edat del nen/a, en els primers anys de vida moltes d’aquestes manifestacions clíniques són presents en els nens/es i no es consideren problemàtiques. Les principals manifestacions clíniques del TDAH poden ser:

 • Desatenció. Tenen dificultat per centrar-se en una sola tasca de treball o estudi. Al concentrar l’atenció dirigida i conscient en crear, aprendre, organitzar o completar una tasca mostren dificultats. Particularment afectada la memoria de treball (capacitat per retenir temporalment en la memòria informació per treballar amb ella i generar un resultat). Poseeixen atenció automàtica en activitats del seu interés. Sovint…
  • No presta prou atenció als detalls, o comet errors per descuit en les seves tasques escolars o en altres activitats.
  • Té dificultats per mantenir l’atenció en tasques o activitats lúdiques.
  • Sembla no escoltar quan se li parla directament.
  • No segueix les instruccions i no finalitza tasques escolars, encarregs, o obligacions en el centre de treball.
  • Té dificultats per organitzar tasques y activitats.
  • Evita, li disgusta o és reticent en quan a dedicar-se a tasques que requereixen un esforç mental sostingut (com treballs escolars o domèstics).
  • Extravia objectes necessaris per les tasques o activitats (p. ex. joguines, exercicis escolars, llàpissos, llibres o eines).
  • Es distreu fàcilment per estímuls irrellevants.
 • Hiperactivitat. Augment de l’activitat motora i/o verbal. Els costa molt estar quiets i realitzar la mateixa activitat durant un temps raonable, es mouen excessivament sense cap finalitat concreta, xerren i fan soroll. Sovint…
  • Mou en excés les mans o els peus, o es remou al seu seient.
  • Avandona el seu seient a classe o en altres situacions en que s’espera que romangui assegut.
  • Corre o salta excessivament en situacions en què és inapropiat fer-ho (en adolescents o adults pot limitar-se a sentiments subjectius d’inquietut).
  • Té dificultats per jugar o dedicar-se tranquil·lament a activitats d’oci.
  • «Està en marxa» o acostuma a actuar com si tingués un motor.
  • Parla en excés.
 • Impulsivitat. Falta de control en les seves reaccions o pensaments immediats. Depenen massa del seu estat d’ànim amb baixa tolerància a l’aburriment. Falta de planificació i previsió. Sovint…
  • Precipita respostes abans d’haver estat completades les preguntes.
  • Té dificultats per guardar torn.
  • Interromp o s’immisceix en les activitats d’altres (p. ex. es fica en els jocs)

Segons el símptoma dominant es descriuen diferents sub-tipus:

 • Tipus amb predomini del dèficit d’atenció.
 • Tipus amb predomini de la hiperactivitat-impulsivitat.
 • Tipus convinat, on predominen tant els símptomes de desatenció com els d’impulsivitat-hiperactivitat.

S’estima que el pateixen entre un 5% i un 10% de la població. La prevalença és major en els nens que en les nenes, encara que s’ha de tenir en compte que sovint en el sexe femení els símptomes passen desapercebuts, ja que predomina l’inatenció davant la hiperactivitat o la impulsivitat, i sovint s’infradiagnostiquen.

Les persones amb TDAH acostumen a presentar, per sobre de la mitja de la població, una sèrie de trastorns i dificultats que afecten l’esfesa de la conducta, l’estat dànim i l’aprenentatge. Així, amb freqüència el TDAH es presenta acompanyat d’altres trastorns associats o manifestacions clíniques com: trastorns del llenguatge, trastrons de l’aprenentatge (per ex. Dislèxia), trastorns generalitzats del desenvolupament, trastorn negativista-desafiant, trastorn de la conducta, ansietat, baixa autoestima, depressió i altres trastorns afectius, i trastorns del son. El TDAH a més a més es pot considerar un trastorn de l’aprenentatge, així que moltes dels nens que el pateixen tindran dificultats acadèmiques que seran resultat de la seva distracció, impulsivitat i comportament inquiet. És a dir, que el rendiment en lectura, càlcul o expressió escrita serà inferior al que s’espera per edat, escolarització i nivell d’intel·ligència.

El TDAH és un trastorn que, en menor o major grau, persisteix al llarg tota la vida. En un 50% dels casos els símptomes perduren en l’adolescència i l’edat adulta com repercusió en la vida de l’individu. S’estima que entre un 3-4% de la població adulta general pateix TDAH. No obstant, la manifestació clínica va evolucionant al llarg de la vida, així normalment la hiperactivitat motora tendeix a disminuir amb l’edat manifestant-se en joves o adults sovint en forma d’inquietut subjectiva. Cal ressaltar que no resulta fàcil detectar als pacients adults que pateixen un TDAH per varies raons: la primera és que, com hem assenyalat, el trastorn va modificant les seves característiques amb el pas dels anys; en segon lloc els individus troben formes de compensar els seus dèficits; per últim la repercusió dels problemes secundaris o associats al TDAH que hem descrit que poden camuflar o confondre la seva presència.

En el GABINET PSICOLÒGIC ROMEU disposem d’un equip multidisciplinar que avalua i tracta convenientment els casos de TDAH tant en la infància, com en la adolescència o la adultesa i orienta als seus familiars i els entorns significatius (per ex. escola). Per això disposem de psicòlegs clínics, d’un metge psiquiatra i una neuropsicòloga clínica, així com d’una logopeda i neurologopeda amb formació en reeducacions psicopedagògiques, que realitzen una completa avaluació clínica i exploració neuroipsicològica i dissenyen un pla de tractament específic i adequat en cada cas.

Si desitgeu avaluar el seu cas o el del seu fill/a, visiti el nostre Servei de Neuropsicologia o realitzeu el Test de TDAH i telefoneu al 93 7888939

Si teniu problemes de temps, movilitat o bé si ho prefereix, utilitzeu els nostres Serveis online